Investeringar i Etiopien för fler arbetstillfällen med schyssta villkor

Investeringar för fler arbetstillfällen med schyssta villkor

Nya arbetstillfällen bygger vägar ut ur fattigdom, men förbättrade levnadsvillkor skapas inte av vilka jobb som helst. En grundförutsättning är arbetsplatser med schyssta villkor. Med ILO:s kärnkonventioner som riktmärke arbetar Swedfund aktivt för förbättrade arbetsvillkor i portföljbolagen.

Trygga och säkra jobb, reglerad arbetstid, kompensation för övertid och rätt för anställda att organisera sig. Det är några kärnkonventioner som har fastställts av den internationella arbetsorganisationen ILO. I begreppet Decent Work ingår också avskaffande av barnarbete, minimiålder vid arbete, krav på jämställdhet och att diskriminering inte får förekomma.

Säkra transporter till och från jobbet och hjälp med barnomsorg är några av de kvinnodominerade industriernas viktiga frågor inom området jämställdhet. För att en investering ska bidra till en hållbar samhällsutveckling måste lagar och förordningar för schyssta arbetsvillkor följas.

– Även om många länder ratificerat kärnkonventionerna saknas det många gånger kontroll från myndigheterna för att företagen efterlever dem. Alltså måste vi jobba extra mycket med dessa frågor, säger Kristin Sjöblom Senior Manager ESG Affairs på Swedfund.

Ett exempel är den kartläggning Swedfund gjort i Etiopien för att jämföra lönenivån i några portföljbolag med lönestruktur inom de aktuella branscherna. Granskningen visade att lönenivåerna i ett av portföljbolagen låg betydligt lägre än genomsnittet. Resultatet blev en lönerevision och högre löner för de anställda.

– Det finns otroligt många och kreativa sätt att beräkna ersättning. Den information vi tar in i våra årliga uppföljningsenkäter kommer från ledningsnivå. En löneuppgift kan se bra ut på pappret, men när provision, dricks eller mattillägg skalats av kan grundlönen hamna långt lägre än vad den bör vara, säger Kristin Sjöblom.

Exemplet visar också hur viktigt det är med både interna och externa revisioner. Vid besök på bolagen granskar Swedfund lönespecifikationer och tidsregister för att förstå hur många timmar de anställda arbetar och vilken kompensation de erhåller.

– Vi pratar med anställda och fackliga representanter för att skaffa oss en egen bild av hur det verkligen ser ut.

Långa arbetsdagar med mycket övertid är vanligt. På grund av allmänt låga löner i utvecklingsländer finns det ofta en önskan om att arbeta övertid. Även om de anställda arbetar den lagstiftade arbetstiden finns risken för att de skaffar ytterligare jobb för att få ekonomin att gå ihop.

– Möjligheten att organisera sig ser också ofta bättre ut på pappret än i verkligheten, även om arbetsgivarna aldrig säger sig förhindra facklig organisering. Trots de utmaningar som finns, kan vi även här arbeta mer med vårt påverkansarbete, säger Kristin Sjöblom.

Läs mer om hur Swedfund arbetar för schysstare arbetsvillkor på sidan 33 i vår integrerade redovisning.