Investeringar i Afrika för att bekämpa skatteflykt

Skatt i rätt land avgörande för samhällsutveckling

Illegal skatteflykt i Afrika förhindrar att skattepengarna hamnar i rätt land. Med ökat fokus på skattefrågan arbetar Swedfund för att skatteintäkterna ska hamna i de länder där portföljbolagen bedriver sin verksamhet.

Vård, utbildning och transporter. Skatteintäkter skapar förutsättningar för länder att själva bygga upp de strukturer för viktiga samhällsfunktioner som lägger grunden för en hållbar utveckling. Samtidigt konstaterar Mbekipanelen (FN-organet The High Level Panel on Illicit Financial Flows) att Afrika årligen går miste om uppskattningsvis 50 miljarder amerikanska dollar genom illegala penningflöden. Det innefattar allt från korruption och penningtvätt till illegal skatteflykt.

– Summan motsvarar ungefär vad Afrika har tagit emot i bistånd under samma period, enligt Mbekipanelen. Därför är det oerhört viktigt att Swedfund arbetar för att säkerställa att våra portföljbolag betalar rättmätig skatt i de länder där de är verksamma, säger Petra Brantmark, Legal Counsel på Swedfund.

Exakt hur mycket av de illegala penningflödena som består av skatteflykt är svårt att säga.

– Jag tror inte att seriösa investerare i dag ägnar sig åt illegalt skatteundandragande. Men vad som är lagligt är en sak och vad som är lämpligt kan vara en annan, säger Petra Brantmark.

Många anser att det är lagstiftarnas roll att sätta upp regler för vilken typ av skatteplanering som man får och inte får göra.

– Som svensk utvecklingsfinansiär anser vi dock att vi måste gå längre än så. Det räcker inte med att det är lagligt. Skatt är en del av vår Due diligence. Om vi upptäcker strukturer som leder till att bolaget vi avser att investera i betalar mindre skatt i verksamhetslandet än vad det borde, så måste det finnas starka legitima skäl som inte är skatterelaterade för att vi ska acceptera en sådan struktur.

I regeringens ägardirektiv står bland annat att Swedfund endast får investera i sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte leder till skatteundandragande. Det framgår också att inga investeringar får göras i så kallade ”intermediära jurisdiktioner” som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och där underkänts i fas ett eller fått betyget non-compliant eller partly compliant i fas två. Att ställa krav på ansvarstagande när det gäller att betala skatt och transparent skatteredovisning har kommit allt högre upp på den internationella agendan.

– Det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Gränsen för vad som är acceptabelt har flyttats. I en perfekt värld skulle vi inte bara rapportera den bolagsskatt som våra portföljbolag redovisar utan även på övriga skatter som betalas in av bolagen. Den informationen är dock svårtillgänglig och framför allt inte möjlig för oss att verifiera i nuläget. Genom vår land för land-redovisning av skatt har vi dock kommit längre än många andra, säger Karin Askelöf, Senior Manager ESG Affairs på Swedfund.

– Det finns många utmaningar i våra verksamhetsländer relaterat till att fungerande skattestrukturer saknas. Därför är det viktigt att fortsätta bygga starka institutioner som kan omhänderta de skatter som investeringar och företag genererar.

Läs mer om vår land för land-rapportering av skatt på sidan 35 i vår integrerade redovisning.